Klachten en geschillen

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u ontevreden bent over een beslissing die is genomen over uw pensioen of de manier waarop u door ons bent behandeld. Geef in deze gevallen uw klacht dan aan ons door. Zo kunnen wij uw klacht in behandeling nemen en onze dienstverlening verbeteren.

1. Geef uw klacht aan ons door

Stel ons binnen 6 weken na het onstaan van de klacht op de hoogte. U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een klacht in te dienen:

  • Stuur een e-mail naar: [email protected]. Geef hierbij in het onderwerp aan dat het om een klacht gaat.
  • Stuur een brief naar:

Pensioenfonds Gazelle
t.a.v. Bestuur
Postbus 30052
1303 AB  Almere

Om uw klacht goed te behandelen, is het belangrijk dat u een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht geeft. Dat helpt ons om een goed beeld te krijgen van uw klacht en u op een juiste manier te helpen. Geef daarbij uw naam en adres aan en onderteken de brief.

2. Uw klacht wordt behandeld

U krijgt binnen twee weken een bevestiging van ontvangst van uw klacht van het bestuur. In die brief leest u wanneer uw klacht wordt behandeld en bij wie u moet zijn vragen. Gaat uw klacht over (een lid van) het bestuur? Dan neemt de voorzitter van de raad van toezicht de behandeling van uw klacht over.

U krijgt binnen 6 weken, na ontvangst van uw klacht, een inhoudelijke reactie op uw klacht.

3. U bent het niet eens met de reactie of beslissing op uw klacht. Wat nu?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u bezwaar maken bij de compliance officer van Pensioenfonds Gazelle. Dit kan door een brief te sturen naar:

Pensioenfonds Gazelle
t.a.v. Compliance officer
Postbus 30052
1303 AB  Almere

Geef duidelijk in uw brief waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. Geef daarbij uw naam en adres aan en onderteken de brief. De compliance officer stuurt u binnen twee weken een brief ter bevestiging van ontvangst van uw bezwaar. U krijgt binnen 6 weken een inhoudelijke reactie op uw bezwaar.

4. U bent het niet eens met de reactie of beslissing op uw bezwaar. Wat nu?

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht en bezwaar, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen bemiddelt als wij er samen echt niet uitkomen.

U vindt de Klachtenregeling bij de Documenten. De Klachtenregeling zal uiterlijk 1 januari 2024 wijzigen.

Geschillenregeling

Als u het niet eens bent met hoe Pensioenfonds Gazelle de regels uit het pensioenreglement toepast, dan kunt u gebruik maken van de Geschillenregeling.

U vindt de Geschillenregeling bij de Documenten.