Beleggingen

Pensioenfonds Gazelle heeft als doel de uitvoering van de pensioenregeling(en) van het pensioenfonds. Het pensioenfonds streeft er hierbij naar om het pensioen mee te laten stijgen met de prijsinflatie, zodat de koopkracht van het pensioen behouden blijft. Om dit mogelijk te maken, belegt het pensioenfonds het pensioenvermogen. Het beleggen van het pensioenvermogen neemt wel enig risico met zich mee. Pensioenfonds Gazelle vindt het nemen van enig beleggingsrisico acceptabel, zelfs indien dit betekent dat het pensioen mogelijk gekort zou moeten worden.

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Gazelle is er daarom op gericht om met een voor het pensioenfonds verantwoord en acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van het pensioenfonds. Hierbij wordt rekening gehouden met de opbouw van het deelnemersbestand, de solvabiliteit, de wenselijkheid van stabiele premies en de risicohouding.

Het bestuur van Pensioenfonds Gazelle is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door de beleggingscommissie, de risicocommissie en de door het bestuur aangestelde vermogensbeheerder.

Meer informatie over het beleggingsbeleid vindt u in de Verklaring beleggingsbeginselen. U vindt de Verklaring beleggingsbeginselen bij de Documenten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Gazelle wil een verantwoord beleggingsbeleid voeren, waarin ook de deelnemers zich kunnen herkennen. Het pensioenfonds wil transparant zijn over het gevoerde beleid en over de effecten van dit beleid.

Pensioenfonds Gazelle kent een duurzaam beleggingsbeleid, waarbij afwegingen ten aanzien van milieu, sociale omstandigheden en (ondernemings)bestuur worden meegenomen bij beleggingsbeslissingen.

Bij de invulling van het duurzaam beleggingsbeleid dient het pensioenfonds ook rekening te houden met wetgeving hierover, waaronder de SFDR en de SRD die hieronder nader worden toegelicht. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

SFDR

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze wetgeving moet helpen om de duurzaamheidsrisico’s en het duurzaamheidsbeleid met betrekking tot financiële producten transparant te maken. Tot de financiële producten worden ook de pensioenregelingen gerekend.

Bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid weegt het pensioenfonds de algemene ESG-criteria* mee bij de beleggingsbeslissingen. Pensioenfonds Gazelle weegt echter hierbij niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren, zoals omschreven in SFDR. Omdat het pensioenfonds bij het beleggingsbeleid geen rekening houdt met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren, zoals de SFDR voorschrijft, wordt er niet voldaan aan artikel 4 van de SFDR.

De reden om de duurzaamheidsfactoren niet mee te wegen is dat Pensioenfonds Gazelle momenteel geen beschikking heeft over gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn. Hierdoor is het pensioenfonds niet in staat om aan de rapportageverplichtingen over de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren te voldoen. Tevens leiden de rapportageverplichtingen (mogelijk) tot hogere kosten.

Vanaf 2022 zullen de rapportageverplichtingen voor pensioenfondsen (fors) worden uitgebreid. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een groot aantal indicatoren. Pensioenfonds Gazelle is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over de ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Pensioenfonds Gazelle wil eerst toetsen of het aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat het pensioenfonds kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.

SRD

Uit de wetgeving omtrent de SRD II (Europese Shareholder Right Directive II) volgt dat Pensioenfonds Gazelle beleid moet vastleggen hoe het pensioenfonds zich opstelt als betrokken aandeelhouder. Het opstellen als betrokken aandeelhouder doet Pensioenfonds Gazelle door het aangaan van de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit wordt engagement genoemd. Daarnaast doet Pensioenfonds Gazelle dit door het stemmen, op basis van de aandeelhoudersrechten, tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Pensioenfonds Gazelle belegt niet zelf direct in aandelen, maar doet dit alleen via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Pensioenfonds Gazelle maakt voor de engagement en het stembeleid dan ook gebruik van deze vermogensbeheerders. Meer informatie hierover staat vermeld in het betrokkenheidsbeleid. U vindt het betrokkenheidsbeleid bij de Documenten.

*ESG-criteria: afwegingen met betrekking tot milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance).