Bestuur en toezicht

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het pensioenbureau van Pensioenfonds Pon ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds Gazelle. Het bestuur van Pensioenfonds Gazelle bestaat uit:

 • John Simon
 • Derya Akbiyik-Gunaydin

Het belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over de uitvoering van de taken. Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan wettelijke advies- en goedkeuringsrechten en het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het belanghebbendenorgaan van Pensioenfonds Gazelle bestaat uit:

 • Adriaan Heuzinkveld          
 • Bas Sprong                
 • Henk-Jan Nanninga         
 • Edwin ten Brinck

Namens pensioengerechtigden (voorzitter)
Namens werkgever
Namens werkgever
Namens deelnemers (toehoorder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke leden:

 • Dick Mik                                  Voorzitter
 • Jessica Matelski
 • Josje Wijckmans-Peek

Compliance Officer

De Compliance Officer ziet erop toe dat het bestuur de gedragscode voor pensioenfondsen naleeft en zich houdt aan relevante wet- en regelgeving. Minimaal één keer per jaar overhandigt de Compliance Officer een schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan het bestuur en doet aanbevelingen op basis van zijn bevinden. Het bestuur wijst een onafhankelijke Compliance Officer aan. De Compliance Officer van Pensioenfonds Gazelle is Marc van Enckevort.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming adviseert Pensioenfonds Gazelle over de verplichtingen op het gebied van privacyregelgeving. Daarnaast houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving en bescherming van persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming van Pensioenfonds Gazelle is Rence Damming.

Renumeratiecommissie

In de statuten (artikel 4 lid 6) van Pensioenfonds Gazelle is bepaald dat het bestuur een renumeratiecommissie kan instellen. Het bestuur heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en een renumeratiecommissie ingesteld. De taak van de renumeratiecommissie is het vaststellen van het beloningsbeleid, waaronder de (jaarlijkse) beloning van de bestuurders.

Hoe nemen wij duurzaamheidsrisico’s mee in ons beloningsbeleid?

Pensioenfonds Gazelle voert een beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie. Het beloningsbeleid is afgestemd op de aard, omvang, organisatie en complexiteit van het pensioenfonds. Pensioenfonds Gazelle hanteert het uitgangspunt dat het beloningsbeleid bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling en niet moet aanzetten tot het nemen van risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s. Pensioenfonds Gazelle hanteert een vaste en marktconforme beloning voor zijn bestuurders. De beloning is daarmee onafhankelijk van het rendement en risico van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid.

Pensioenfonds Gazelle blijft het beloningsbeleid evalueren en zo nodig aanpassen.

Het beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen uit de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.

Extern toezicht

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels van de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door landelijke instanties.

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB controleert pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet. Daarbij kijkt DNB vooral naar de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Zij controleren of het pensioenfonds zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de volgende onderwerpen:

 • De informatie die het pensioenfonds volgens de wet aan deelnemers moet geven.
 • De zorgplicht die het pensioenfonds heeft voor deelnemers die met beleggingen individueel pensioen opbouwen.
 • De gedragscode die toeziet of het pensioenfonds zich aan de geldende normen en waarden houdt.