Aanvullende verhoging van de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023

Pensioenfonds Gazelle verhoogt de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 2,9%. Hiermee komt de totale verhoging van uw pensioen per 1 januari 2023 uit op 12,12%.

Tijdelijke versoepeling regels verhogen van het pensioen

Vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen, zijn in 2023 de regels voor het verhogen van de pensioenen tijdelijk versoepeld. Er zijn drie voorwaarden voor het gebruik van de tijdelijke versoepeling:

  • De werkgever en ondernemingsraad hebben de intentie om de opgebouwde pensioenen om te zetten in pensioenen onder de Wet toekomst pensioenen (“invaren”).
  • De beleidsdekkingsgraad is hoger dan 105%, ook na de verhoging.
  • De verhoging van de pensioenen moet evenwichtig zijn. Dit moet onderbouwd worden door de effecten per leeftijdsjaar inzichtelijk te maken.

Intentie overzetten opgebouwde pensioenen

De werkgever en de ondernemingsraad van Koninklijke Gazelle N.V. hebben Pensioenfonds Gazelle laten weten dat zij de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen om te zetten in pensioenen onder de Wet toekomst pensioenen (“invaren”). Dit zijn de pensioenen van iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Gazelle en iedereen die pensioen ontvangt van Pensioenfonds Gazelle.

Financiële situatie Pensioenfonds Gazelle

Voor het verhogen van de pensioenen moet de beleidsdekkingsgraad minstens 105% zijn, ook na verhoging van de pensioenen. De grens ligt normaal op 110%. Eind september 2023 had Pensioenfonds Gazelle een beleidsdekkingsgraad van 126,9%. De beleidsdekkingsgraad laat het dus toe om de pensioenen aanvullend te verhogen.

Bij het besluit over de grootte van de verhoging, is gekeken naar de belangen van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast is gekeken naar het effect van de verhoging op de dekkingsgraad. Hieruit is de verhoging van 2,9% uit voort gekomen. De totale verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 is daarmee 12,12%.

Gevolg van de aanvullende verhoging per leeftijd

Het verhogen van de pensioenen moet voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in het algemeen gunstig zijn. Het effect van de verhoging verschilt namelijk per leeftijd. Wij hebben de effecten per leeftijdsjaar onderzocht, gemeten over een periode van 60 jaar.

De uitkomsten hiervan zijn te zien in onderstaande grafiek.

De aanvullende verhoging is vooral voor ouderen gunstig. De verhoging zorgt er namelijk voor dat zij eerder een hoger pensioen krijgen. Dit is voor de ouderen direct merkbaar. Voor jongeren komt de aanvullende verhoging bij het pensioen dat zij opbouwen of hebben opgebouwd. Omdat het nog een aantal jaar duurt voordat zij pensioen krijgen, merken zij de aanvullende verhoging niet direct op. Voor jongeren is de aanvullende verhoging nadeliger, maar niet sterk nadelig. De negatieve gevolgen zijn gemiddeld (de mediaan1) genomen vrijwel nihil. In een slecht weer scenario2 is dit wel zichtbaar, maar nog steeds vrij klein met minder dan 1%.

De verhoging brengt wel een risico met zich mee. Verhogingen van de pensioenen komen uit het vermogen. De financiële buffer wordt lager op het moment dat de pensioenen worden verhoogd. De financiële buffer is bedoeld om financiële schokken op te vangen. Een te kleine financiële buffer kan uiteindelijk leiden tot het verlagen van de pensioenen. Bij het overgaan naar de Wet toekomst pensioenen (“invaren”) is de startpositie dan slechter voor zowel ouderen als jongeren. Op basis van huidige financiële situatie van Pensioenfonds Gazelle is dit risico klein. Toch houdt Pensioenfonds Gazelle hier wel rekening mee voor het beoordelen van het risico voor de korte- en lange termijn.

Conclusie aanvullende verhoging

Pensioenfonds Gazelle voldoet aan alle voorwaarden om de pensioenen aanvullend te verhogen. En is in lijn met het beleid van het fonds. Het verhogen van de pensioenen is in het belang van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Wel is het voor Pensioenfonds Gazelle belangrijk om een financiële buffer te hebben bij de overgang naar de Wet toekomst pensioenen (“invaren”). Een financiële buffer zorgt voor wat meer zekerheid. Daar hebben ook alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden baat bij. Om de verhoging evenwichtig te houden, wordt er daarom gedeeltelijk een aanvullende verhoging toegekend. Dit zorgt ervoor dat het risico van een te kleine buffer op het moment van overgang zo laag mogelijk wordt gehouden.

Verhoging per 1 januari 2024

Pensioenfonds Gazelle probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode september – september. Over de periode van september 2022 – september 2023 blijken de prijzen te zijn gedaald in plaats van te zijn gestegen. Een negatieve prijsontwikkeling betekent dat het pensioen niet kan worden verhoogd. Per 1 januari 2024 is de verhoging daarom vastgesteld op 0,00%.

Pensioenfonds Gazelle heeft hierop besloten gebruik te maken van de tijdelijke versoepeling van de regels voor het verhogen van het pensioen. Hierdoor kan met terugwerkende kracht een aanvullende verhoging van 2,90% met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 worden toegekend.

Verhoging van het Anw-hiaat pensioen per 1 januari 2024

De verhoging van het Anw-hiaat pensioen is afhankelijk van het moment waarop het Anw-hiaat pensioen is ingegaan en van de indiensttredingsdatum van de overleden deelnemer.

Ingang Anw-hiaat pensioen vóór 1 januari 2021

Het Anw-hiaat pensioen krijgt jaarlijks een vaste verhoging van 1,50%.

Ingang Anw-hiaat pensioen op of na 1 januari 2021 met indiensttreding vóór 1 januari 2021

Per 1 januari 2024 wordt het Anw-hiaat pensioen verhoogd met 1,50%

Ingang Anw-hiaat pensioen op of na 1 januari 2021 met indiensttreding na 1 januari 2021

Per 1 januari 2024 wordt het Anw-hiaat pensioen verhoogd met 0,00%

1 het midden per leeftijdsjaar

2 als het economisch minder gaat

Foto: Pexels.com